/> การออกแบบลวดลายในการทำผ้าบาติก
พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2014
การออกแบบลวดลายในการทำผ้าบาติก PDF พิมพ์ อีเมล

     การออกแบบลวดลายที่ใช้งานผ้าบาติก มีอยู่ 2 ประเภท คือ
     1. การออกแบบลายเลียนแบบธรรมชาติ หมายความถึง บรรดาสิ่งที่เกิดอยู่แล้วตามธรรมชาติ ได้แก่ บรรดาพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งได้ใช้เป็นแบบกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ รูปแบบธรรมชาติที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มีชีวิตผสมกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภาพทะเล กระแสคลื่น ปลา ปะการัง กุ้ง หอย หาดทราย สวนดอกไม้ นกหลากชนิด กลุ่มเมฆ หรือฝนตก เหล่านี้จะให้แนวคิดที่อ่อนไหวและสวยงามได้เช่นกัน

                       01   02

     2. การออกแบบลายทรงเรขาคณิต
เป็นการออกแบบหลักเบื้องต้นที่นำเอาจุด เส้น วงกลม มุม รูปเหลี่ยม และเส้นโค้ง มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างลวดลาย โดยสอดคล้องกับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

ส่วนการออกแบบลายสำหรับบาติกลายเขียน จะมีลักษณะ 4 ชนิด คือ
    
1. ลายเรขาคณิต เป็นลักษณะลวดลายที่นำลักษณะของเส้น คือ เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด ตลอดรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงกลม รูปเหลี่ยม รูปกรวยต่าง ๆ มาจัดเป็นภาพ
    
2. ลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะดัดแปลงมาจากส่วนต่าง ๆ ของพรรณพฤกษา เช่น ดอก ใบ กิ่ง ก้าน
                   03  04
    
3. ลายไทยและลายเครือเถา ซึ่งเป็นลักษณะลวดลายตามลักษณะของศิลปะประจำชาติ เช่น ลายกนก และลายเครือเถา
    
4. ลายประเภทภาพสัตว์ การออกแบบลวดลายประเภทสัตว์เหล่านี้มักจะแสดง 2 ลักษณะ คือ
         
4.1 ลักษณะรูปทรงไม่เหมือนธรรมชาติ จะเป็นลักษณะสกัดตัดทอนให้ดูง่าย ๆ ตามรูปแบบของงานออกแบบซึ่งเป็นกึ่งนามธรรม
         
4.2 ลักษณะภาพสัตว์ที่เน้นเรื่องราว เช่น เรื่องราวจากประเพณีท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน วรรณกรรมพื้นบ้าน เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งมักจะใช้กับงานบาติกที่เป็นลักษณะของจิตรกรรม